Skip to main content

Charlotte

Pennaeth Hyfforddiant Technegol.

Charlotte stands in front of a privacy pod meeting room and the acoustic panelling around a collaboration space. She's looking directly at the viewer and smiling wearing a black dress with modern feather pattern.

Ers i Charlotte ymuno â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), mae gweithio mewn timau gwahanol wedi caniatáu iddi ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd. Fel Pennaeth Hyfforddiant Technegol, mae hi bellach yn helpu eraill i ddatblygu eu gyrfaoedd eu hunain.

Un o’r pethau gwych am weithio yn yr ONS yw’r amrywiaeth mae’n ei gynnig. Dechreuais fy ngyrfa yn yr ONS fel Swyddog Gweinyddol ar gontract dros dro. Roeddwn i wedi cwblhau fy ngradd yn ddiweddar ac yn ansicr o’m camau nesaf, felly roeddwn i’n chwilio am swydd llawn amser a roddodd hyblygrwydd i mi archwilio byd gwaith a dysgu sgiliau yn y gweithle.

Ers i mi ymuno â’r ONS, bron i 16 mlynedd yn ôl, rwyf wedi gweithio mewn sawl rôl ac mewn llawer o wahanol dimau. Pan ymunais i i ddechrau, gweithiais ar arolygon cymdeithasol, gan gasglu data gan y cyhoedd yn gyffredinol i helpu i gasglu mewnwelediad i farchnad lafur y DU. Ers hynny rwyf wedi gweithio mewn nifer o dimau fel Dadansoddwr Cynhyrchu Ystadegol, gan gynhyrchu a chyfathrebu ystadegau economaidd proffil uchel. Wrth weithio mewn tîm ymchwil a datblygu, cefais gyfle hefyd i ddatblygu rhywfaint o’n data economaidd pwysig. Cynorthwyais i sicrhau bod ein data o’r ansawdd gorau posibl i lunwyr polisi llywodraeth y DU ei ddefnyddio.

Ar hyn o bryd rwy’n arwain tîm Hyfforddiant Technegol sy’n canolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant ystadegau economaidd, lle gallaf ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth rwyf wedi’u meithrin wrth weithio mewn rolau blaenorol. Mae fy nhîm a minnau’n helpu eraill i ddatblygu yn eu rolau a datblygu eu gyrfaoedd, i gyd wrth gefnogi’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddarparu ystadegau o ansawdd uchel er budd y cyhoedd.

Fel rhan o’r Proffesiwn Cyflawni Gweithredol, mae’r amrywiaeth o rolau rwyf wedi’u cael yn ystod fy amser yn yr ONS wedi fy ngalluogi i:

  • Datblygu fy sgiliau dadansoddi gyda data
  • Cwblhau Safon Uwch mewn Economeg
  • Gwella fy sgiliau cyfathrebu

Mae’r bonws wedi bod yn cyfarfod llawer o gydweithwyr gwych ar hyd y ffordd. Mae’r ONS yn sefydliad mawr gyda llawer o gyfleoedd i rwydweithio a chyfleoedd i archwilio rolau amrywiol. Y cyfan wrth gael eich cefnogi i gwblhau gweithgareddau datblygiad personol sy’n cefnogi nodau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol a’ch taith yrfa bersonol eich hun.

Ydych chi’n hoffi’r hyn rydych chi’n ei weld?

Os ydych am i’ch cyfraniad wneud gwahaniaeth go iawn, dewch i ymuno â ni.