Skip to main content

Ein lleoliadau

Dysgwch fwy am ein swyddfeydd ledled y DU

Man walks past a wall mural which reads Listen, Learn, Inspire - Ons ONS.

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG), gwyddom y gall ble rydych yn gweithio gael effaith gadarnhaol ar eich iechyd a’ch llesiant. Dyna pam mae ein swyddfeydd yng Nghasnewydd, Titchfield, Llundain, Darlington, Manceinion a Chaeredin yn fodern, yn greadigol ac yn cefnogi trefniadau gweithio hyblyg.

Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i dreulio rhywfaint o’ch amser yn gweithio gartref, yn ogystal ag yn un o’n swyddfeydd. Ar hyn o bryd, ar gyfer pob rôl sydd wedi’i lleoli mewn swyddfa, bydd yn ofynnol i chi dreulio o leiaf 40% o’ch amser yn eich lleoliad swyddfa cytundebol gan roi cyfle i chi gydweithio â chydweithwyr er mwyn cyflawni. Gellir addasu’r gofyniad sylfaenol hwn dros amser er mwyn diwallu anghenion y busnes.

Ein swyddfeydd yng Nghasnewydd

Mae ein pencadlys yng Nghasnewydd yn agos at draffordd yr M4, gyda chysylltiadau trafnidiaeth hawdd i Gasnewydd a Chaerdydd. Mae parciau a mannau agored o fewn pellter cerdded, neu loncian, hefyd.

Ar ein safle mwyaf, gallwch ddefnyddio’r cyfleusterau canlynol:

 • siop goffi, bwyty a siop 24/7
 • meithrinfa ar y safle a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau
 • campfa
 • cawodydd ac ystafelloedd newid
 • ystafelloedd llesiant
 • rheseli beiciau ac ardal trwsio beiciau
 • lleoedd parcio am ddim â mannau gwefru cerbydau trydan
 • cyfleusterau cynadledda mawr

Ein swyddfeydd yn Titchfield

Mae ein swyddfa yn Titchfield rhwng Portsmouth a Southampton, ger traffordd yr M27. Mae digon o fannau agored gerllaw i gerdded.

Yn Titchfield, gallwch ddefnyddio’r cyfleusterau canlynol:

 • bwyty a siop
 • campfa
 • cawodydd ac ystafelloedd newid
 • ystafelloedd llesiant
 • rheseli beiciau ac ardal trwsio beiciau
 • lleoedd parcio am ddim â mannau gwefru cerbydau trydan

Ein swyddfa yn Llundain

Mae ein swyddfa yn Llundain yn 2 Marsham Street, sy’n agos at Westminster a Victoria. Mae gorsaf danddaearol St James yn agos ar droed ac mae’r swyddfa funudau i ffwrdd o oriel Tate Britain, gyda digon o gaffis a bwytai gerllaw.

Yn y swyddfa yn Marsham Street, gallwch ddefnyddio’r cyfleusterau canlynol:

 • campfa
 • ystafelloedd triniaeth
 • caffi a bwyty
 • cyfleusterau cynadledda mawr

“P’un a oes angen lle tawel arnaf ar gyfer gwaith cyfrinachol neu rywle i rannu syniadau â chydweithwyr, gallaf ddod o hyd i’r lle cywir bob amser.”

Campws Economaidd Darlington

Mae tîm o’r SYG a thimau o adrannau eraill y llywodraeth wedi’u lleoli ar Gampws Economaidd Darlington, ddwy funud yn unig ar droed o’r siopau a lleoedd i fwyta yng nghanol tref Darlington.

Ar Gampws Economaidd Darlington, gallwch ddefnyddio’r cyfleusterau canlynol:

 • rheseli beiciau
 • cawodydd
 • ardaloedd trafod
 • ystafell llesiant

Ein swyddfa ym Manceinion

Mae ein swyddfa ym Manceinion yn Tootal Buildings yng nghanol dinas Manceinion. Mae’n cymryd 15 munud i gerdded yno o orsaf drenau Piccadilly, ac mae digon o gaffis a bwytai gerllaw.

Yn Tootal Buildings, gallwch ddefnyddio’r cyfleusterau canlynol:

 • caffi
 • rheseli beiciau
 • cawodydd
 • loceri
 • ystafelloedd cyfarfod y gellir eu trefnu

Ein swyddfeydd yng Nghaeredin

Mae ein swyddfa yng Nghaeredin yn Queen Elizabeth House, sydd nepell ar droed o orsaf drenau Waverly.

Yn ein swyddfa yng Nghaeredin, gallwch ddefnyddio’r cyfleusterau canlynol:

 • caffi a bwyty
 • cawodydd
 • man storio beiciau
 • cyfleusterau cynadledda mawr